Facturarea individuală a serviciilor de apă și canalizare

Conform articolului 31 din Legea nr. 241/2006a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare republicată, în cazul imobilelor de tip condominial sau ansamblurilor de locuinţe, consumatorul poate solicita încheierea de convenţii individuale, numai în următoarele condiţii cumulative:

  • în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale;

  • la nivelul întregului imobil/asociaţiei;

  • cu respectarea prevederilor contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului.

Consiliul Județean Constanța a aprobat, prin Hotărârea nr. 104 din 12.03.2013, “Metodologia de repartizare și facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branșamentul condominiului” și “Convenția – cadru de facturare individuală a consumurilor de apă și canalizare”.

Facturarea individuală pe apartamente este o soluție pentru evitarea suspendării furnizării apei întregii asociații de proprietari / imobil / condominiu neconstituit în asociație, în caz de neplată a unuia sau mai multor utilizatori din cadrul condominiului, prin facturarea cotei-părți din consumul total de apă înregistrat de apometrul general montat la branșamentul de apă.

Totodată, în cazul în care la data demarării procedurii de încheiere a convențiilor, la nivelul condominiului există consumatori cu datorii, SC RAJA SA Constanța încheie procese verbale de eșalonare, în vederea achitării debitelor. Aceste eșalonări se fac în funcție de posibilitățile financiare ale debitorilor, astfel încât ratele să fie suportabile din punct de vedere financiar pentru consumatori.

Facturarea individuală presupune acordul pentru încheierea convențiilor cu toți proprietarii din cadrul condominiului / ansamblului de locuinţe.

DOCUMENTE NECESARE

Pentru a opta pentru facturarea individuală, reprezentantul legal, administratorul asociaţiei / reprezentantul condominiului / ansamblului de locuinţe, trebuie să completeze formularele necesare acestei proceduri respectiv:

Anexa A1

Anexa A2

Odată completate, aceste documente, însoțite de copii după actele de identitate ale proprietarilor/chiriașilor și după actele de proprietate / închiriere, vor fi depuse la sediile societății noastre.

Ulterior, SC RAJA SA încheie un “Act adițional la contractul de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu asociația de proprietari / reprezentantul imobilului – titular de contract” și “Convențiile de facturare individuală a consumurilor de apă și canalizare”.

În cazul în care asociația înregistrează debite la data demarării procedurii de trecere la facturare individuală, reprezentantul său legal va înainta următoarele documente:

Anexa B – Situația centralizatoare privind datoria înregistrată pe apartamente și spații cu altă destinație decât cea de locuință

Anexa C – Situația debitului defalcat pe apartamente, respectiv spații cu altă destinație decât cea de locuință la consumul de apă și canalizare

DETERMINAREA CONSUMURILOR INDIVIDUALE

Stabilirea consumurilor efective de apă potabilă şi facturarea acestora, se face în baza indicaţiilor aparatelor de măsură de la branşamentul condominiului / ansamblului de locuinţe, în baza ORDINULUI 29/N/1993 al MLPAT.

Apometrele montate pe reţelele interioare de către proprietarii apartamentelor, vor fi utilizate ca repartitoare de costuri pentru cantitatea de apă potabilă înregistrată de contorul de branşament.

Citirea contoarelor de branşament se va face lunar de către un reprezentant al S.C. RAJA S.A. Constanţa împreună cu delegatul asociaţiei de proprietari / reprezentantul condominiului / ansamblului de locuinţe, prin întocmirea unui proces verbal de constatare a consumului.

După întocmirea procesului verbal de constatare a consumului general înregistrat pe contorii de branşament ai imobilului, se va preda de către administratorul asociaţiei / reprezentantul condominiului / ansamblului de locuinţe şi tabelul cu defalcarea consumului general pe utilizatori individuali, tabel semnat şi ştampilat de către preşedinte în cazul asociaţiilor de proprietari, sau semnat de reprezentantul ales în cazul condominiilor / ansamblurilor de locuinţe, tabel pe baza căruia operatorul va emite facturile individuale.

Părţile convin că tabelul trebuie să fie semnat de către președinte şi aprobat de către comitetul executiv, în cazul asociaţiilor de proprietari, respectiv de reprezentantul ales în cazul condominiilor / ansamblurilor de locuinţe şi reprezintă dovada faptului că debitul fiecărui utilizator reprezintă o datorie certă, lichidă şi exigibilă. Utilizatorul individual poate contesta tabelul întocmit de către reprezentantul asociaţiei de proprietari / condominiului / ansamblului de locuinţe cu defalcarea consumului general pe utilizatorii individuali, numai în raporturile sale cu aceştia.

În cazul în care reprezentantul asociaţiei de proprietari / condominiului / ansamblului de locuinţe nu îşi îndeplineşte obligaţia de a preda tabelul, părţile convin că facturarea individuală va avea loc, pe baza tabelului predat cu o lună înainte, astfel: se determină pentru fiecare utilizator individual cota-parte facturată cu o lună înainte, iar diferenţa înregistrată pe apometrul general se va regulariza la citirea şi în factura lunii următoare. În cazul în care nici în luna următoare aplicării modalităţii de facturare individuală reprezentantul asociaţiei de proprietari / condominiului / ansamblului de locuinţe nu îşi îndeplineşte obligaţia de a preda tabelul, părţile convin că facturarea individuală va avea loc în baza ultimului tabel semnat de reprezentantul asociaţiei de proprietari / condominiului / ansamblului de locuinţe si predat operatorului.

Regularizarea consumurilor facturate pe baza apometrului general va avea loc la citirea acestuia împreună cu reprezentantul asociaţiei de proprietari / condominiului / ansamblului de locuinţe.

În cazul în care reprezentantul asociaţiei de proprietari / condominiului / ansamblului de locuinţe nu prezintă timp de 2 luni consecutiv tabelele privind calculul şi stabilirea consumurilor individuale, operatorul va întrerupe furnizarea apei cu o notificare prealabilă cu cinci zile înaintea întreruperii efective.

Cantitatea de apa uzată deversată în rețeaua de canalizare se stabileşte ca fiind egală cu cantitatea de apă facturată, în conformitate cu Regulamentul Tehnic de Organizare şi Funcţionare al S.C. RAJA S.A. Constanţa şi al contractului de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat cu asociaţia de proprietari / reprezentantul condominiului / ansamblului de locuinţe.

FACTURAREA

Contravaloarea consumului de apă şi canalizare se încasează de la utilizatorul individual pe bază de factură; factura reprezintă documentul de plată emis de către operator, în conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare.

Facturarea se va face lunar, în conformitate cu cantităţile de apă şi canalizare stabilite, facturile fiind comunicate de către administratorul asociaţiei de proprietari / reprezentantul condominiului / ansamblului de locuinţe pe bază de tabel cu semnătură sau prin poştă.

Tarifele pentru livrarea apei şi a serviciilor de canalizare sunt cele aprobate legal la data facturării.

Ca stimulent pentru defalcarea consumurilor pe apartamente, precum şi distribuirea facturilor la utilizatorii individuali, S.C. RAJA S.A. Constanţa va plati un comision pentru prestări servicii de intermediere în sumă fixă, funcţie de numărul de facturi comunicate utilizatorilor, pe baza unui contract de prestări servicii de intermediere încheiat cu asociaţia de proprietari sau contract de colaborare încheiat cu reprezentantul condominiului / ansamblului de locuinţe.