Protectia datelor

Potrivit Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date orice persoană fizică are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc. Scopul principal al Regulamentului este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

Înțelesul unor termeni:

Client: persoana fizică sau juridică care solicită operatorului RAJA S.A. prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Date cu caracter personal: orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Durata prelucrării: perioada de desfășurare a contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cuprinsă între data încheierii contractului și data emiterii ultimei facturi.

Operator: RAJA S.A.- operatorul/furnizorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în aria sa de acoperire care, în scopul îndeplinirii obiectului de activitate și al contractelor încheiate cu clieții, va prelucra date cu caracter personal.

Prelucrare:  orice  operaţiune  sau  set  de  operaţiuni  efectuate  asupra  datelor  cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace  automatizate,  cum  ar  fi  colectarea,  înregistrarea,  organizarea,  structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere,  diseminarea  sau  punerea  la  dispoziţie  în  orice  alt  mod,  alinierea  sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Scopul prelucrării: încheierea/modificarea și executarea contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare dintre RAJA S.A. și clienți, emiterea facturilor pentru serviciile prestate, recuperarea creanțelor rezultate din aceste contracte, dar și soluționarea petițiilor/solicitărilor clientului și acordarea asistenței în legătură cu activitatea desfăşurată de RAJA S.A.

Drepturile clientului

Dreptul    la  informare  și  acces:  clientul  are  dreptul  de  a  obține  din  partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și informații despre activitățile de prelucrare a acestora.

Dreptul  la  rectificare:  clientul  are  dreptul  de  a  obține  completarea  datelor  cu caracter personal care sunt incomplete sau inexacte.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): persoanele vizate au dreptul ca datele lor cu caracter personal să fie șterse și să nu mai fie prelucrate, în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau prelucrate, în cazul în care persoanele vizate și-au retras consimțământul pentru prelucrare sau în cazul în care acestea se opun prelucrării datelor cu caracter personal care le privesc sau în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora nu este conformă cu legislația în vigoare.

Dreptul la restricționarea prelucrării: clientul are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegală, în cazul în care  operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării sau când persoana vizată s-a opus prelucrării.

Dreptul la portabilitatea datelor: clientul are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și dacă prelucrarea este efectuată prin mijloace automate

Dreptul de opoziție: clientul  are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri sau în scopul marketingului direct. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de a depune plangere: în situaţia în care consideră că datele nu au fost prelucrate conform legii clientul poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor  personale  la  Autoritatea  Națională  de  Supraveghere  a  Prelucrării  Datelor  cu Caracter Personal.

Dreptul de retragere a consimțământului: în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimtamantul clientului/utilizatorului, acesta poate fi retras oricând. Retragerea  consimțământului  va  avea  efecte  doar  pentru  viitor,  prelucrarea  efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către RAJA S.A.

RAJA S.A. prelucrează date cu caracter personal, (numele, prenumele, sexul, data și locul  nașterii,  cetățenia,  adresa  de  domiciliu/branșament,  e-mail,  etc.)  existente  în contractele în care RAJA S.A este parte sau cele existente în documentele / informările / solicitările transmise de către utilizator / colaborator.

Datele   cu   caracter   personal   sunt   prelucrate   în   temeiul   legii,   prin   mijloace automatizate și manuale, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul îndeplinirii de către RAJA S.A. a obligațiilor asumate pe tot parcursul derulării contractului de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu  apă și  de canalizare, sau  a colaborării, potrivit  legislației specifice.

Prelucrarea datelor personale se efectuează de către RAJA S.A. și de către colaboratori și parteneri, strict în uzul relației dintre client și RAJA S.A., cu respectarea cerințelor de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal.

Scopul constituirii bazei de date a RAJA S.A. Constanța îl reprezintă încheierea și executarea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv furnizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în baza contractului, emiterea facturilor pentru serviciile prestate,  recuperarea creanțelor rezultate din aceste contracte, dar și soluționarea petițiilor / solicitărilor clienților / utilizatorilor și acordarea asistenței în legătură cu activitatea desfăşurată de RAJA S.A..

Deasemenea,  RAJA  S.A.  Constanța  prelucrează  datele  personale  ale  clienților proprii, în temeiul legii, cu bună-credință, în scopuri legitime, pentru informarea clienților, prin diverse mijloace de comunicare (poștă, e-mail, SMS sau orice alt mijloc de comunicare).

Clienții care aplează call-center-ul RAJA 0241.924, și care continuă convorbirea după ascultarea mesajului de informare înregistrat, își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor personale. Aceste date, furnizate prin intermediul liniei telefonice, sunt prelucrate în scopul  analizării  solicitărilor  clienților  și  pentru  îmbunătățirea  calității  serviciilor  în legătură cu contractul de furnizare  / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

În cazul optării pentru plata online, procesarea datelor se face pe serverele companiei care furnizează aceste servicii – ING România. RAJA S.A. nu solicită și nu stochează date referitoare la cardul dumneavoastră.

RAJA S.A. se obligă să notifice / informeze clienții despre măsurile luate în cazul în care aceștia uzează de dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor, sau atunci când solicită restricționarea prelucrării datelor.

RAJA S.A. Constanța păstrează informațiile personale colectate pe perioada de desfășurare a activității societății utilizând politici și proceduri de securitate adecvate pentru asigurarea securității acestor date.

Refuzul dumneavoastră nejustificat față de prelucrarea datelor personale în condițiile și termenii menționați prin prezenta informare determină imposibilitatea furnizării serviciilor contractuale.

RAJA S.A nu utilizează datele dv. personale în scop de publicitate, de promovare a produselor și serviciilor, de cercetare de piață sau de statistică, în numele operatorului sau al unui terț.

Pentru sesizări pe linia respectării prevederilor GDPR vă rugăm să vă adresați Responsabilului privind Protecția Datelor la nivelul RAJA S.A. – dl. Mircea Seceleanu, pe adresa de e-mail mircea.seceleanu@rajac.ro sau la nr. de tel. 0769 888 666.