Anunt public

 

ANUNȚ

 

        RAJA  SA Constanta intentioneaza sa achizitioneze direct in temeiul prevederilor Art.12 pct.(4) din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, contractul de servicii:

Servicii de studii cercetare și comunicare în vederea informării cetățenilor privind beneficiile proiectelor dezvoltate de RAJA S.A. Constanța din fonduri comunitare nerambursabile în vederea conformării la prevederile Directivelor Europene”.

 

Cod CPV: 79311100-8  Studii de elaborare de studii.

Valoarea estimata a cotractului de sevicii: 135.000,00 lei (fara T.V.A.)

Sursa de finantare a contractului de servicii: surse proprii

Durata de prestare a serviciilor: 2 luni de la semnarea contractului.

 

Oferta trebuie sa contina:

 • Formular 1:   Scrisoare de inaintare;
 • Formular 2:   Imputernicire;
 • Formular 3:   Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art 177 alin (1) si (2) din Legea 99/2016;
 • Formular 4:   Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art 180 alin (1) din Legea 99/2016;
 • Formular 5:   Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile  art 72 si 73 din Legea 99/2016;
 • Formular 6:   Personalul cheie propus pentru contract;
 • Formular 7:   Formularul de oferta;
 • Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial in a carei raza isi are sediul ofertantul, din care sa rezulte capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru serviciile ofertate, valabil la data deschiderii ofertei.

 

 • Propunerea Tehnica

OBIECTIVUL  – Aigurarea de studii cercetare și comunicare în vederea informării cetățenilor privind beneficiile proiectelor dezvoltate de RAJA S.A. Constanța din fonduri comunitare nerambursabile în vederea conformării la prevederile Directivelor Europene”.

 

Propunerea Tehnică a ofertantului va include dar nu va fi limitată la urmatoarele:

 

1- Campanie de PR pentru o imagine pozitivă și credibilă a companiei RAJA pe termen lung, cu accent pe importanța unui management competent în companiile de stat;

2 – Identificarea audientelor țintă ale companiei;

3 – Crearea de mesaje cheie în vederea alcătuirii unui cadru de comunicare;

4 – Identificarea vectorilor de comunicare prin care se vor transmite mesaje către audienta;

5- Identificare strategie de comunicare pentru realizarea obiectivelor de comunicare RAJA SA privind beneficiile programelor cu finantare europeana;

6 – Media training conducere companie;

7 – Concept plan media de comunicare RAJA SA.

 

 • Propunerea financiara  va contine urmatoarele documente:
 1. Formularul de oferta (Formularul F7)

Oferta financiara trebuie exprimata in lei.

 

Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret

 

Punctaj financiar : Pf – Pretul ofertei                                                              30 puncte

Pentru cel mai mic pret ofertat se acorda maximul de punctaj

Pentru alt pret ofertat decat cel mai mic se acorda punctaj conform formulei:

Pp = [Pretmin / Pretn ] x 30

Unde:

– Pp este punctajul obtinut de oferta n

– Pretmin – cel mai mic pret ofertat

– Pretn – pretul ofertei n

Componenta tehnica – Pt- Metodologie  de prestare a serviciilor solicitate      70 puncte

 • Dacă abordarea propusă prezintă o metodologie clară și detaliată privind prestarea serviciilor solicitate, demonstrând o foarte bună înțelegere, se vor acorda maximum de puncte (70 puncte);
 • Dacă abordarea propusă prezintă o metodologie sumară privind prestarea serviciilor solicitate, se vor acorda 30 de puncte.

Oferta cu valoare P total = Pf + Pt cea mai mare va fi declarată câstigatoare.

Punctajul maxim ce poate fi obținut de către un ofertant este de 100 de puncte.

 

Pentru elaborarea ofertei, anexăm: Caietul de sarcini, Contractul de Servicii şi formularele necesare întocmirii ofertei.

Oferta va fi elaborată în limba română.

Oferta va fi transmisă în 2 (două) exemplare, un exemplar original și o copie, introdusă în plic, sigilată şi marcată şi va fi depusă până la data limită ­­­­­­22.07.2022, la adresa: RAJA SA, Constanţa, str Călăraşi 22-24,  la registratură.

 

Punct(e) de contact: Direcția Dezvoltare și Finanțări Externe

În atenția Domnului Stelian BUDEȘ

E-mail: directia.dfe@rajac.ro

Telefon: +40 241664046

Fax: +40 241612283

 

 

Caiet de sarcini

Servicii de studii cercetare și comunicare

 în vederea informării cetățenilor privind beneficiile proiectelor dezvoltate de RAJA S.A. Constanța din fonduri comunitare nerambursabile în vederea conformării la prevederile Directivelor Europene

 

 1. Cadrul general

1.1 Informații generale relevante

Entitatea Contractanta S.C. RAJA S.A. în pofida campaniilor de promovare și publicitatea prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală și derivate ca obligații din Contractele de Finanțare, gradul de conștientizare al beneficiarilor finali nu a atins nivelul așteptat.

Pentru atingerea acestui deziderat sunt necesare efectuarea unor cercetări și studii prin care sa fie determinate metodele cele mai eficiente privind informarea si stabilirea unei relații cu clienții actuali și viitori, bazată pe încredere reciprocă și asigurarea unei relații permanente cu beneficiarii proiectelor dezvoltate de RAJA S.A.

1.2. Entitatea Contractanta: S.C. RAJA S.A.

Cod de înregistrare fiscala : RO1890420

Adresa poștala : Str. Călărași nr. 22-24, cod 900590, Constanța, județul Constanța.

Persoana de contact : Maria BOGHICI

Funcție : Șef Serviciu Achiziții Publice

Număr de telefon : +40 726-73.86.16

Adresa posta electronica : achizitii.publice@rajac.ro

 

1.3. Surse de finanțare a proiectului

Buget propriu

 

1.4 Obiectul contractului

Obiectul  contractelor care vor fi atribuite, constă în asigurarea serviciilor de studii, cercetare și comunicare în vederea informării cetățenilor privind beneficiile proiectelor din fonduri europene.

Activitatea prestatorului se va desfășura pe toata perioada contractului, atât la sediul beneficiarului sau online, în funcție de evoluția pandemiei de COVID – 19 și a măsurilor impuse de organismele abilitate în funcție de situația evoluției acesteia.

Scopul serviciilor care urmează a fi prestate în cadrul contractelor urmăresc creșterea gradului de informare a cetățenilor privind beneficiile proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

1.5 Codul CPV: 79311100-8 – Studii de elaborare de studii;

 

1.6 Modalitatea de atribuire: Achiziție directa

 

 1. Descrierea serviciilor

Elaborarea și punerea în aplicare a unui contract de servicii „Servicii de studii cercetare și comunicare în vederea informării cetățenilor privind beneficiile proiectelor dezvoltate de RAJA S.A. Constanța din fonduri comunitare nerambursabile în vederea conformării la prevederile Directivelor Europene” Obiectivele specifice sunt:

 1. Servicii de studii cercetare și comunicare în vederea informării cetățenilor privind beneficiile proiectelor dezvoltate de RAJA S.A. Constanța din fonduri comunitare nerambursabile în vederea conformării la prevederile Directivelor Europene;

 

1- Campanie de PR pentru o imagine pozitivă și credibilă a companiei RAJA pe termen lung, cu accent pe importanța unui management competent în companiile de stat;

2 – Identificarea audientelor țintă ale companiei;

3 – Crearea de mesaje cheie în vederea alcătuirii unui cadru de comunicare;

4 – Identificarea vectorilor de comunicare prin care se vor transmite mesaje către audienta;

5 – Identificare strategie de comunicare pentru realizarea obiectivelor de comunicare RAJA SA privind beneficiile programelor cu finantare europeana;

6 – Media training conducere companie;

7 – Concept plan media de comunicare RAJA SA,

 

 1. Descrierea activității prestatorului

3.1 Atribuțiile prestatorului

Acesta va desfășura toate activitățile necesare pentru atingerea integrală a obiectivelor specifice menționate anterior.

Atribuțiile specifice ale prestatorului sunt :

– asigurarea unui management eficient al prestării serviciilor care fac obiectul contractului;

– asigurarea, monitorizării realizării serviciilor în conformitate cu necesitățile entității contractante și la termenele stabilite de comun acord;

– acordarea unui personal de specialitate pentru toate tipurile de activitati solicitate;

– urmărirea  costurilor necesare și cheltuielilor efectuate pentru respectarea propunerii financiare prezentate.

 

3.2 Rezultate așteptate

 

Realizarea unei comunicări continue și eficiente privind etapele și progresul obținut în derularea fiecărui contract de lucrări/servicii din cadrul POIM, cât și informarea publicului țintă, respectiv populația și operatorii economici care vor beneficia de reabilitarea sau dezvoltarea infrastructurii de apă și de canalizare

3.3 Sarcinile prestatorului

 

 • Tine legatura permanent cu reprezentantul entitatii contractante;
 • Stabilește, după caz, dinamica activităților în concordanță cu solicitările transmise de reprezentantul entității contractante;
 • Asigură participarea reprezentanților săi la toate activitățile care fac obiectul contractului;
 • Asigură organizarea activităților conform programului stabilit cu reprezentantul entitații contractante.

 

 1. Durata contractului

Perioada de derulare a contractului de prestări servicii este de 2 luni.

 1. Prețul contractului

Prețul va include toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea în bune condiții a obligațiilor contractului.

Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.

Plățile reprezintă valorile maxime pe care entitatea contractanta le poate deconta pe baza documentelor justificative avansate (rapoarte, facturi, orice alt document justificativ relevant).

 

 1. Propunerea financiară

Ofertantul va stabili valoarea totala a propunerii financiare, detaliind-o, având în vedere tipul și numărul activităților ce trebuie prestate.

Oferta financiara va cuprinde valoarea aferenta prestării serviciilor și va cuprinde toate costurile necesare îndeplinirii contractului.

Se va completa formularul de oferta prezentat în secțiunea Formulare din documentația de atribuire împreuna cu Anexa la Formularul de oferta, care reprezintă un centralizator detaliat, cuprinzând toate costurile aferente îndeplinirii contractului în condițiile prezentului caiet de sarcini. Centralizatorul va include durata de timp prestată, în cadrul perioadei contractuale, precum și tarifarea pentru fiecare serviciu care va fi prestat in perioada indicată.

NOTE:

 1. Propunerea financiara va trebui să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului;
 2. În situația în care, în scopul verificării conformității propunerii tehnice și financiare, entitatea contractantă poate solicita clarificări/completări.
 3. În cazul în care ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informațiile și/sau documentele solicitate sau acestea nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al prețului sau al costurilor propuse, oferta va fi respinsa .
 4. Legislație aplicabila
 5. a) Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale
 6. b) H.G. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica /acordului -cadru din Legea 99/2016, privind achizițiile sectoriale;
 7. c) anap.gov.ro;

 

 

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

 

Servicii de studii cercetare și comunicare în vederea informării cetățenilor privind beneficiile proiectelor dezvoltate de RAJA S.A. Constanța din fonduri comunitare nerambursabile în vederea conformării la prevederile Directivelor Europene

Nr: _____ din __/__/____

 

În temeiul Legii 99/2016 privind achizițiile sectoriale și HG nr. 394 / 2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a încheiat prezentul Contract de prestare de servicii,

între:

 1. PARTILE CONTRACTANTE

RAJA S.A. Constanţa, cu sediul în Constanţa, str. Călăraşi nr. 22-24, cod postal 900105, jud. Constanţa, România, Telefon: +4.0241 664 046, Fax:  +4.0241 662 577, CIF RO 1890420, înmatriculată la Registrul Oficiului Comerţului sub nr. J 13/80/1991, reprezentată prin domnul Aurel PRESURA, în calitate de Director General, numită în continuare Beneficiar”, pe de o parte,

şi

…………………………………………. cu sediul social în ……………………………………………….., înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. …………………………, cod unic de identificare …………….., cont IBAN ……………………….. deschis la ………………………, Sucursala ……………, reprezentată legal prin domnul …………………., în calitate de  ……………., numită în continuare Prestator”, pe de altă parte;

 

 1. DEFINITII
 2. Forţă majoră – greve, sau alte perturbări ale activităţii industriale, acţiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecţii, revolte armate, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni puternice, inundaţii, deversări şi alte calamităţi naturale, conflicte civile, explozii, şi orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul părţilor şi care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligenţă;
 3. Caiet de sarcini– documentul reprezentând Anexa I a Contractului de Servicii, care include definirea obiectivelor Serviciilor, specificând, acolo unde este cazul, metodele şi resursele care urmează să fie utilizate de către Prestator şi rezultatele ce trebuie realizate de către acesta;
 4. Informații confidențiale – orice informație, indiferent de forma de prezentare sau de suport, folosita sau aflata in posesia uneia din parti, informatie care a fost marcata de conducerea partii ca fiind confidentiala si/sau a fost transmisa partii de catre un tert cu mentiunea ca este confidentiala si/sau este o informatie pe care legea o declara confidentiala sau secreta si/sau este o informatie a carei dezvaluire poate crea prejudicii partii, data fiind natura informatiei si/sau momentul la care are loc dezvaluirea ei;
 5. Livrabile – documentele elaborate de Prestator in urma realizarii serviciilor;
 6. Livrare – activitatea prin care se predau serviciile si livrabilele catre Beneficiar si care se finalizeaza cu semnarea Procesului Verbal de Predare-Primire de catre parti;
 7. Ofertă – actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum și alte documente stabilite prin termenii de referinta;
 8. Ordin administrativ – orice instrucţiune sau ordin emis de către Beneficiar şi adresate Prestatorului în aplicarea contractului;
 9. Servicii – activitati de studiu, cercetare și comunicare în vederea informării cetățenilor privind beneficiile proiectelor dezvoltate de RAJA SA Constanța din fonduri comunitare nerambursabile;
 10. Zile – zile calendaristice, cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.

Interpretare

In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

 

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

        Obiectul prezentului contract consta in efectuarea unor cercetări și studii prin care sa fie determinate metodele cele mai eficiente privind informarea si stabilirea unei relații cu clienții actuali și viitori, bazată pe încredere reciprocă și asigurarea unei relații permanente cu beneficiarii proiectelor dezvoltate de RAJA S.A.

Prezentul contract stabileste elementele/condiţiie esenţiale care vor guverna relatia dintre parti, precum si conditiile de prestare a serviciilor achizitionate de la Prestator, conform Caietului de Sarcini și Ofertei Prestatorului.

 

 1. VALOAREA CONTRACTULUI
 2. Valoarea serviciilor prestate este de ……………………. lei, la care se adauga TVA.
 3. Detaliile serviciilor si valoarea acestora sunt definite in Anexa I – „Caiet de sarcini” si Anexa III – „Oferta financiara”.
 4. Plata pentru activitatile prestate se va efectua lunar, în baza raportului lunar de activitate.
 5. In caz de intarziere la plata, Prestatorul poate calcula si emite factura de penalizari in valoare de 0,01% pe zi din valoarea soldului restant.
 6. Fiecare factură emisă va fi insotita de raportul lunar de activitate.
 7. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract se incheie pentru o perioada de 2 (doua) luni, si intra in vigoare incepand cu data ultimei semnaturi.

 

 1. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Documentele care însoţesc prezentul contract şi care reprezintă parte integrantă a acestuia sunt:

 • [Anexa 1] – “Caietul de Sarcini” , inclusiv clarificarile aduse acestora;
 • [Anexa 2] – Oferta tehnică
 • [Anexa 3] – Oferta financiara, inclusiv clarificarile aduse acestora;
 • [Anexa 4] – Formulare și alte documente relevante conform legii (daca este cazul).

 

 1. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

PRESTATORUL se obliga:

 1. Sa presteze serviciile conform prevederilor Caietului de Sarcini și Ofertei tehnice;
 2. Prestatorul se va conforma Ordinelor administrative emise de Beneficiar.
 3. Sa informeze regulat Beneficiarul asupra stadiului modificarilor si serviciilor prestate.

Sa aloce toate resursele materiale, umane si informationale necesare pentru buna derulare a contractului.

 1. Sa nominalizeze o persoana responsabila in relatia cu Beneficiarul.
 2. Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu atenţie, eficienţă şi diligenţă, conform celor mai înalte standarde profesionale si in conformitate cu Oferta sa financiara.
 3. Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
 4. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
 5. Sa pastreze confidentialitatea datelor si informatiilor la care are acces prin natura contractului incheiat.
 6. Dacă Prestatorul este o asociere / un consorţiu alcătuit din două sau mai multe persoane juridice, acestea vor răspunde solidar de îndeplinirea obligaţiilor Contractului de Servicii. Prestatorul, reprezentat de liderul de asociere / consorţiu va acţiona pe seama acestuia în cadrul Contractului de Servicii şi va avea autoritatea de a reprezenta şi angaja contractual asociere / consorţiul.
 7. Orice modificare adusă componenţei asocierii / consorţiului fără consimţământul prealabil al Beneficiarului va fi considerată o încălcare a prevederilor prezentului Contract de Servicii.
 1. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

BENEFICIARUL se obliga:

 1. Beneficiarul va furniza în mod prompt Prestatorului orice informaţie şi/sau documentaţie aflată la dispoziţia sa care poate fi relevantă pentru executarea Contractului de Servicii. Aceste documente vor fi returnate Beneficiarului, la sfârşitul perioadei de executare a Contractului de Servicii.
 2. Beneficiarul, va coopera, pe cât posibil, cu Prestatorul în vederea punerii la dispoziţie a informaţiilor pe care cel din urmă le poate solicita în mod justificat pentru executarea Contractului de Servicii.
 3. Sa faca plata la termenele stabilite conform prezentului contract.
 4. Sa desemneze persoanele responsabile de implementare din organizaţia Beneficiarului, care vor coopera cu personalul Prestatorului pe parcursul derulării contractului si sa asigure disponibilitatea acestora.
 5. Sa nominalizeze o persoana responsabila in relatia cu Prestatorul.
 6. Sa verifice si sa semneze livrabilele si Procesele Verbale de Receptie aferente, in maxim 5 zile de la transmiterea acestora de catre Prestator.
 7. Sa asigure serviciile de management de proiect din partea Beneficiarului: planificarea activitatilor si intalnirilor cu Prestatorul, realizarea Proceselor Verbale de sedinta, receptia livrabilelor, semnarea lor si a documentelor de proiect.
 8. Sa plateasca facturile emise de Prestator pana la data scadenta. Existenta unei singure facturi neachitate la scadenta da dreptul Prestatorului sa refuze onorarea unor comenzi primite din partea Beneficiarului pana la incasarea debitului restant, fara a se putea face raspunzator Prestatorul pentru neindeplinirea contractului sau decalarea termenelor.

 

 1. CONFIDENTIALITATE
  1. Intrucat, prin derularea contractului, Prestatorul si Beneficiarul urmeaza sa realizeze impreuna un set de activitati care implica accesul la informatii particulare, Partile consimt sa pastreze confidentialitatea si secretul datelor, informatiilor, documentelor si diagramelor marcate ca si confidentiale;
  2. Informaţiile vor fi tratate ca fiind strict confidenţiale, iar Beneficiarul si Prestatorul se obligă:
 • să nu copieze, reproducă, distribuie sau să divulge total sau parţial niciunei alte persoane,    companii, corporaţii sau entităţi, niciuna din Informaţiile Confidenţiale oferite de Prestator/Beneficiar sau vreun aspect legat de acestea;
 • să nu permită terţilor accesul la Informaţiile Confidenţiale;
 • să nu folosească aceste Informaţii Confidenţiale în interes personal.
  1. Prezenta clauză de confidențialitate este valabilă pe toată durata prezentului contract, precum si pe o durată de 5 ani, de la încetarea contractului şi intră în vigoare la data semnării prezentului contract de servicii;
  2. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate direct in indeplinirea contractului, de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale;
  3. In caz de nerespectare a clauzei, partea vatamata poate solicita daune-interese egale cu valoarea prejudiciului creat;
  4. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:
 • informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta, sau
 • informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire, sau
 • partea contractanta a fost obligata in mod legal, in baza unui mandat, sa dezvaluie informatia.

 

 1. SPUNDEREA CONTRACTUALA
  1. Dacă Serviciile ori o parte a acestora presupun elaborarea unor documentaţii, rapoarte de evaluare, instrucţiuni, Prestatorul le va elabora în baza legislaţiei în vigoare, a unor proceduri general recunoscute şi acceptate, a standardelor agreate de Beneficiar şi cerinţelor acestuia din urmă. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a le respinge sau de a nu fi de acord cu ele.
  2. Prestatorul se va asigura că toate documentele legate de serviciile ce cad în sarcina sa sunt elaborate în mod corect, cu respectarea legislaţiei şi standardelor de calitate corespunzătoare.
  3. Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de către părţi are drept consecinta plata de catre partea in culpa a penalitatilor, astfel:

(i) Beneficiarul va aplica o penalitate Prestatorului în valoare de 0.01% din pretul contractului, pentru fiecare zi de întârziere în furnizarea sau prestarea serviciilor, astfel cum au fost stipulate in Termenii de Referinta.

(ii) Beneficiarul va plăti o penalitate de 0,01% din valoarea facturii neachitate la termen, pentru fiecare zi de întârziere a plăţii.

 1. Eventualele daune sau imputaţii solicitate de una dintre părţi catre cealaltă nu pot depăşi ca valoare preţul Contractului.

 

 1. INCETARE, FINALIZARE, INTARZIERE, SISTARE
  1. Prezentul contract încetează in urmatoarele conditii:

(i) la sfarsitul perioadei mentionate la Capitolul 5 – Durata Contractului;

(ii) daca oricare dintre parti isi incalca obligatiile sale, dupa ce a fost notificata in prealabil, cu cel putin 30 zile. Indeplinirea obligatiei in termenul notificat inlatura cauza de incetare, iar contractul poate continua; notificarea mentionata nu conditioneaza punerea in intarziere a partii in culpa, aceasta fiind considerata pusa de drept in intarziere prin simplul fapt al neexecutarii obligatiilor sale, ori de cate ori intervine o astfel de neexecutare;

(iii) prin acordul scris al ambelor parti;

 1. Prestatorul poate suspenda furnizarea serviciilor sau poate rezilia Contractul în cazul în care Beneficiarul nu îşi respectă obligaţiile privind plata, a utilizarii abuzive a serviciilor, sau în alte cazuri ce pot cauza prejudicii materiale si de imagine Prestatorului;
 2. Beneficiarul poate suspenda plata serviciilor prestate în situația în care Prestatorul nu isi respecta obligatiile pevazute si asumate prin Termenii de Referință;
 3. Rezilierea contractului nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente dintre parti;
 4. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care, din culpa, a cauzat incetarea contractului.

 

 1. NOTIFICARI
  1. Orice notificare sau comunicare adresata intre Parti va fi considerata valabil îndeplinita daca va fi transmisa in scris intre reprezentantii desemnati ai Partilor, la adresele mentionate în prezentul contract, pe cale poștală cu confirmare de primire, prin fax sau e-mail;
  2. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la aliniatul precedent;
  3. Termenul de raspuns la o notificare sau comunicare este de 5 zile lucratoare de la primirii notificarii.

 

 1. FORŢA MAJORĂ
 2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul Contract de Servicii, pe toata perioada in care aceasta actioneaza;
 3. Indeplinirea Contractului de Servicii va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce se cuveneau partilor, pana la aparitia acesteia;
 4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea limitarii consecintelor. De asemenea, partea care invoca forta majora va prezenta documente oficiale emise de autoritati care vor proba existenta evenimentului de forta majora si durata acestuia;
 5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza a actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti, incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese, altele decat cele generate de o cauza anterioara aparitiei cazului de forta majora.

 

 1. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
  1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii lor;
  2. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţei judecătoreşti unde isi are sediul social Beneficiarul, conform prevederilor Codului de Procedura Civila.

 

 1. MODIFICAREA CONTRACTULUI
  1. Prezentul contract poate fi modificat numai prin Act Aditional scris si semnat de ambele Parti;
  2. Nicio modificare adusă prezentului contract nu va fi efectivă şi validă dacă nu este făcută în scris şi semnată pentru şi în numele Beneficiarul si Prestatorului;
  3. Orice modificare intervenita prin Act Aditional devine parte integranta a prezentului contract;
  4. Modificarea contractului va fi stipulata prin acte aditionale semnate de reprezentantii autorizati ai partilor.

 

 1. CLAUZE FINALE

În cazul în care una din Părţi se reorganizează (de exemplu, fără a se limita la: divizare, fuziune cu oricare altă companie etc.), în timpul valabilităţii contractului şi prin aceasta obţine o personalitate juridică distinctă de cea avută anterior, prezentul contract nu încetează, drepturile şi obligaţiile prevăzute în el fiind preluate de noile persoane juridice.

 

Prezentul contract s-a incheiat astazi, __________________, in ___________ exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, avand aceeasi forta juridica.

 

ACHIZITOR                                                                         PRESTATOR

RAJA S.A. Constanta                                                             ……………………………

   

 

FORMULARE

 

Formular  1: Scrisoare de înaintare

Formular  2: Împuternicire

Formular  3:Declaratie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în  dispoziţiile art. 177 alin (1) si (2) din Legea nr. 99/2016

Formular  4:Declaratie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în  dispoziţiile art. 180 alin (1) din Legea nr. 99/ 2016

Formular  5:Declaratie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în  dispoziţiile art. 72 și 73 din Legea nr. 99/ 2016

Formular  6: Personalul cheie propus pentru contract

Formular  7: Formularul de ofertă

FORMULARUL  1

 

Denumirea completă a ofertantului ……………………………………………………………………………………

(in situaţia în care oferta depusă este ofertă comună se va menţiona denumirea asocierii, precum şi liderul  asocierii )

 1. Sediul ofertantului (adresa completă) ……………………. telefon ………….……… fax …………………..
 2. Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi cod unic de înregistrare) ……………………………………………………………………………………………………

(in situaţia în care oferta depusă este oferta comună, la punctele 2 si 3  se vor menţiona toate datele pentru fiecare operator economic din asociere )

 1. Contul (cod IBAN) şi banca în care se vor efectua plăţile de către entitatea contractantă ……………………………………………………………………………………………………

 

Scrisoare de înaintare a ofertei

 

Către ………………………………………………………………………………
(denumirea entității contractante şi adresa completă)

 

Ca urmare a invitatiei de participare  nr …………….. din……………………. (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii de achiziție directă pentru atribuirea contractului………………………………… …………………………………….(denumirea contractului de achiziţie publică), noi ………………………………………………………… (denumirea ofertantului) vă transmitem alăturat  Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând:

 1. a) oferta, în original şi un număr de 1 copie
 2. b) documentele care însoţesc oferta, în original şi un număr de 1 copie

 

Subscrisa …………………………………..( denumirea ofertantului ) ne angajăm ca, în conformitate cu prevederile legale și ale documentaţiei de atribuire, în cazul atribuirii contractului sectorial, să încheiem cu RAJA S.A.  contractul sectorial la invitaţia entitatii contractante.

Subscrisa …………………………………..( denumirea ofertantului ) ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie, în vederea participării la procedură, precum şi pentru realitatea informaţiilor, datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii.

 1. Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare, aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea.

 

 1. Persoana de contact (pentru această procedura)
Nume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

 

Data completării …………………………..

 

Cu stimă,

Operator economic,
……………………………………….
(semnătura autorizata şi stampila)

 

                                                                                                                       FORMULARUL 2

OPERATOR ECONOMIC

____________________

       (denumirea/numele)

 

 

 

Împuternicire

 

Subscrisa ………………………………………………………………………………, cu sediul în ………………………………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………………, CUI ………………, atribut fiscal …, reprezentată legal prin ….……………………………………….……,în calitate de ..………………, împuternicim prin prezenta pe ……………….……………………………………………., domiciliat în ………………….……………………………..…………………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ……………, CNP ……….…………, eliberat de ………………………, la data de ………………, având funcţia de ……………………………………………………, să ne reprezinte în cadrul procedurii de achiziție directă în scopul atribuirii contractului sectorial…………………………………………….

………………( denumirea contractului )

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

 1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură;
 2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii, inclusiv contractul sectorial.
 3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.
 4. Să depună în numele subscrisei notificare prealabila/contestaţie cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

 

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate/ carte de identitate/ paşaport).

 

    Data                                                                                    Denumirea mandantului

……………                                                             S.C. …………………………………

reprezentată legal prin

___________________________

                                                                                                                  (Nume, prenume)

 

___________________________

 (Funcţie)

________________________

Semnătura autorizată şi ştampila)

 

Nota: In cazul unei asocieri, imputernicirea va fi semnata de catre toti operatorii economici din asociere.

 

FORMULARUL  3

 

OPERATOR ECONOMIC

____________________

       (denumirea/numele)

 

Către _________________________________________

                (denumirea entității contractante)

Procedura de atribuire____________________

Nr. invitaţie ________________

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND NEINCADRAREA

în dispoziţiile art. 177 alin (1) si (2) din Legea nr. 99/2016

 

Subsemnatul___________________, reprezentant legal al ___________________, (denumirea/numele, sediul/adresa și datele de identificare ale operatorului economic),…………………………………………, în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant / tert sustinator ( se alege calitatea în care se participă la procedură) participant la procedura de atribuire pentru achizitia …………………………………………………………………( se completează denumirea contractului de lucrări ) , având invitația nr………………………, organizată de RAJA S.A., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură că, atât societatea …………..…………( numele operatorului economic ofertant) cât şi membrii în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare al societăţii, nu se află in nici una din situaţiile din situatiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire prevazute de art. 177 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:

 1. a)constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
 2. b)infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
 3. c)infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
 4. d)acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
 5. e)spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
 6. f)traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
 7. g)fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul……………………………reprezentant legal al……………………………………….declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzãtoare a adevãrului, fãcutã unei persoane dintre cele prevãzute în art. 175 sau unei unitãţi în care aceasta îşi desfãşoarã activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaraţia fãcutã serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã»

 

Data completării ………………….

 

__________________________

 (Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

 (Semnătura autorizată şi ştampila)

 

 

 

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului.

Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, iar în cazul în care ofertantul declara că  intenţionează sa subcontracteze o parte a contractului sau înțelege să demonstreze îndeplinirea criteriilor privind capacitatea prin invocarea susținerii unor terți, această declarație va fi completata şi de către sub-contractori/terți susținători  şi va fi semnata de reprezentantul legal al operatorului economic/al fiecărui asociat/sub-contractant/ terț susținător).

FORMULARUL  4

OPERATOR ECONOMIC

____________________

       (denumirea/numele)

 

Către _________________________________________

                (denumirea entității contractante)

Procedura de atribuire____________________

Nr. invitaţie ________________

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND NEÎNCADRAREA

 în situaţiile prevăzute de art. 180 alin (1) din Legea nr. 99/2016

 

Subsemnatul___________________, reprezentant legal al ___________________, (denumirea/numele, sediul/adresa și datele de identificare ale operatorului economic),…………………………………………, în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant / tert sustinator ( se alege calitatea în care se participă la procedură) participant la procedura de atribuire pentru achizitia …………………………………………………………………( se completează denumirea contractului de lucrări ) , având invitația nr………………………, organizată de RAJA S.A., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură că societatea …………..…………( numele operatorului economic ofertant) nu se află in nici una din situaţiile din situatiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire prevazute de art. 180 alin (1) din Legea nr. 99/2016.

Subsemnatul……………………………………….în calitate de reprezentant legal al…………………………….. (denumirea/numele  operatorului economic ) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzãtoare a adevãrului, fãcutã unei persoane dintre cele prevãzute în art. 175 sau unei unitãţi în care aceasta îşi desfãşoarã activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaraţia fãcutã serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã»

 

Data completării ………………..                                                         ___________________________

 (Nume, prenume)

 

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

 

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului.

Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, iar în cazul în care ofertantul declara că  intenţionează sa subcontracteze o parte a contractului sau înțelege să demonstreze îndeplinirea criteriilor privind capacitatea prin invocarea susținerii unor terți, această declarație va fi completata şi de către sub-contractori/terți susținători  şi va fi semnata de reprezentantul legal al operatorului economic/al fiecărui asociat/sub-contractant/ terț susținător).

FORMULARUL  5

OPERATOR ECONOMIC

____________________

       (denumirea/numele)

 

 

Către _________________________________________

                (denumirea entității contractante)

Procedura de atribuire____________________

Nr. invitaţie ________________

 

 

DECLARAŢIE

 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute

la art. 72 și 73 din Legea nr. 99/2016

 

Subsemnatul___________________, reprezentant legal al ___________________, (denumirea/numele, sediul/adresa și datele de identificare ale operatorului economic),…………………………………………, în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant / tert sustinator ( se alege calitatea în care se participă la procedură) participant la procedura de atribuire pentru achizitia …………………………………………………………………( se completează denumirea contractului de lucrări ) , având invitația nr………………………, organizată de RAJA S.A., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură, că ………………………………( denumirea/numele operatorului economic)

– nu are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de   supervizare  si/sau actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la  gradul al doilea inclusiv sau  se află in relatii comerciale, cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entităţii contractante astfel cum acestea au fost precizate în Anexa nr.1 la prezenta declarație;

– nu se află în nici una dintre situatiile precizate art 73 la lit. a)-e) de mai jos.

 

Situaţiile  potenţial generatoare de conflict de interese, în sensul art. 72 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale sunt următoarele:

 1. a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi;
 2. b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
 3. c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de altă natură, sau se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
 4. d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
 5. e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

 

Subsemnatul………………………….reprezentant legal al……………………………..declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzãtoare a adevãrului, fãcutã unei persoane dintre cele prevãzute în art. 175 sau unei unitãţi în care aceasta îşi desfãşoarã activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaraţia fãcutã serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã».

 

 

Data completării ………………..                                                         ___________________________

 (Nume, prenume)

 

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

 

 

 

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului.

Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, iar în cazul în care ofertantul declara că  intenţionează sa subcontracteze o parte a contractului sau înțelege să demonstreze îndeplinirea criteriilor privind capacitatea prin invocarea susținerii unor terți, această declarație va fi completata şi de către sub-contractori/terți susținători  şi va fi semnata de reprezentantul legal al operatorului economic/al fiecărui asociat/sub-contractant/ terț susținător).

 

                        Formular 6: Personalul cheie angajat in contract

OPERATOR ECONOMIC

____________________

       (denumirea/numele)

 

 

Către _________________________________________

                (denumirea entității contractante)

Procedura de atribuire____________________

Nr. invitaţie ________________

 

 

 

Numele si prenumele expertului

 

 

Pozitie propusa

Sarcinile si responsabilitatile  principale incredintate expertului Ani de experienta profesionala Varsta Nivelul Educaţional Domeniile de specialitate Experienţa în România Limbi străine şi nivelul cunoaşterii lor (foarte bine, bine, mediu, începător)
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexez la declaratie CV-urile personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică.

 

 

 

Data __/__/____                                                                                 OPERATOR ECONOMIC

_________________________

                                                                                                                                                       (denumirea/numele)

 

                                                                                                                (Nume, prenume)

 

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

 

 

Formular  7

 

OPERATOR ECONOMIC

____________________

       (denumirea/numele)

 

 

Către _________________________________________

                (denumirea entității contractante)

Procedura de atribuire____________________

Nr. invitaţie ________________

 

 

 

FORMULAR DE OFERTA

 

 

 

 1. 1. Examinând invitatia dvs. nr……………….., subsemnatul, reprezentant al ofertantului ……………………………………….. …………………………….(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm serviciile„……………………………………………………………………………………………”, pentru suma de …………….., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ………… (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).
 2. 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să finalizăm prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de timp anexat.
 3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 60 ( saizeci ) de zile, respectiv până la data de …………….. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
 4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
 5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

 

Data:……………………………………

 

 

 

 

………………………….., (semnătură), în calitate de ………………………legal autorizat să semnez

 

oferta pentru si în numele …………. ………………………………..( denumirea/numele operatorului economic)