Category Archives

Category Name: Contracte

Documente necesare

DOCUMENTELE NECESARE ÎNCHEIERII CONTRACTELOR

de furnizare / prestare servicii de alimentare  cu apă și de canalizare

 

Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare utilizat este unic pentru urmatoarele categorii de utilizatori:

a) operator economic/ instituţie publică;

b) asociaţie de locatari/proprietari;

c) utilizator casnic/gospodarii individuale.

 

a) Pentru operator economic/ instituţia publică sunt necesare:

 • formularul de contract în vigoare completat cu datele de identificare ale utilizatorului și ale împuternicitului (unde e cazul), semnat de utilizator și proprietarul spațiului (unde e cazul);
 • Anexa la contract completată corect şi lizibil pentru fiecare branșament;

 

Documentele solicitate utilizatorului (în copie):

Actele de identificare ale societăţii/instituţiei:

 • certificat de înregistrare,
 • hotărâre de înfiinţare,
 • certificat constatator cu istoricul firmei emise de O.N.R.C.,
 • certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA emis de ANAF.

 

Actele de identificare ale reprezentantului legal al societatii:

 • I./B.I./ Pașaport Asociat/Administrator/Director General,
 • I./B.I. împuternicit/delegat,
 • împuternicire (dacă este cazul).

 

Actele de identificare ale spațiului:

 • orice act din care reiese calitatea de proprietar;
 • orice act din care reiese dreptul de administrare sau de folosinta a imobilului.

 

Actele pentru branșament/racord (numai pentru branșament și/sau racord nou):

 • avizul tehnic de branşare şi/sau racordare;
 • dovada achitării asistenței tehnice;
 • procesul verbal de recepţie a bransamentului în original;
 • procesul verbal de recepţie a racordului in original;
 • buletinul de verificare metrologică a contorului în original;
 • procesul verbal de sigilare contor.

 

Pentru operatori economici care solicita incheiere de contract pentru spaţiu inchiriat, sunt obligatorii:

 • copie act prin care sa se identifice proprietarul spatiului;
 • Certificat constatator emise de O.N.R.C. din care sa reiasă reprezentantul legal al societății (în cazul în care proprietarul este persoană juridică);
 • semnatura proprietarului pe contractul de furnizare/prestare încheiat de chiriaș.

 

b) Pentru asociaţii de locatari/proprietari sunt necesare:

 • formularul de contract în vigoare completat cu datele de identificare ale asociației, semnat de reprezentantul asociatiei;
 • Anexa la contract completată corect şi lizibil pentru fiecare bransament.

 

Documentele solicitate asociației (în original/copie):

Actele de identificare ale asociației de proprietari:

 • hotărâre judecătorească de înfiinţare a asociaţiei, statutul asociaţiei;
 • acord de asociere semnat de toti proprietarii condominiului;
 • protocol de desprindere a asociaţiei (unde e cazul);
 • Certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA emis de ANAF.

 

Actele de identificare ale reprezentanților legali al asociației:

 • proces verbal de alegere a preşedintelui asociaţiei,
 • I./B.I. presedinte asociație,
 • I./ B.I. administrator,
 • documente din care sa reiasă calitatea de administrator al asociatiei.

 

Actele pentru branșament/racord (numai pentru branșament și/sau racord nou):

 • avizul tehnic de branşare şi/sau racordare;
 • dovada achitării asistenței tehnice;
 • procesul verbal de recepţie a bransamentului în original;
 • procesul verbal de recepţie a racordului în original;
 • buletinul de verificare metrologică a contorului în original;
 • procesul verbal de sigilare contor.

 

 • Pentru asociaţiile de proprietari sau condominiile care solicită încheierea de Convenţii individuale de facturare se respectă Procedura privind încheierea convenţiilor de facturare individuală a consumurilor de apă şi canalizare în vigoare.

 

c) Pentru utilizatori gospodării individuale sunt necesare:

– formularul de contract  în vigoare completat cu datele de identificare ale utilizatorului si ale imputernicitului (unde e cazul), semnat de utilizator si proprietarul spatiului (unde e cazul);

 • Anexa la contract completată corect şi lizibil pentru fiecare bransament.

 

Documentele solicitate utilizatorului (în copie):

Actele de identificare ale utilizatorului si imputernicitului acesuia (daca este cazul): B.I./C.I.;

Actele de identificare ale spatiului:

 • orice act din care reiese calitatea de proprietar;
 • orice act din care reiese dreptul de administrare sau de folosință a imobilului.

 

Actele pentru branșament/racord (numai în cazul branșamentului și/sau racordului nou):

 • avizul tehnic de branşare şi/sau racordare;
 • dovada achitării asistenței tehnice;
 • procesul verbal de recepţie a branșamentului în original;
 • procesul verbal de recepţie a racordului în original;
 • buletinul de verificare metrologică a contorului în original;
 • procesul verbal de sigilare contor.

 

Pentru abonaţii care solicită încheiere de contract pentru spaţiu inchiriat, sunt obligatorii:

 • copie act prin care să se identifice proprietarul spațiului;
 • semnatura proprietarului pe contractul de furnizare/prestare încheiat de chiriaș;
 • Certificat constatator emis de O.N.R.C. din care să reiasă reprezentantul legal al societății (în cazul în care proprietarul este persoană juridică).

 

Citește mai mult