Executarea Branşamentelor de Apă și a Racordurilor de Canalizare în Regiunea Constanţa – Ialomiţa

La data de 22.10.2010, S.C. RAJA S.A. Constanţa a încheiat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, Contractul de Finanţare nr. 102835/22.11.2010 pentru Proiectul: „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa”.

Proiectul se derulează în 23 de localităţi membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apă – Canal Constanţa” din cele două judeţe şi la finalizarea lucrărilor va asigura mijloacele de conformare cu directivele Comisiei Europene şi respectarea legislaţiei naţionale privind protecţia mediului.

Investiţiile realizate în cadrul Proiectului vor permite unui număr foarte mare de locuitori din 23 de localităţi cu populaţii de peste 10.000 locuitori să beneficieze de servicii de apă şi canalizare.

Prin implementarea proiectului se asigură protecţia sănătăţii populaţiei şi se diminuează impactul negativ al apelor uzate asupra mediului.

Conform aplicaţiei de finanţare a Proiectului “Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa”, a fost prevăzută si bugetarea parțială a executării branșamentelor de apă de apă şi a racordurilor de canalizare pentru contractele de lucrări din cadrul proiectului. Pentru investiţiile din unele localităţi a fost prevăzut doar montajul pieselor speciale de branşare/racord, urmând ca beneficiarii investiţiei (UAT–urile) să finanţeze/execute branşamentele şi racordurile necesare.

Datorită încapacității a UAT-urilor de a asigura finanțarea, SC RAJA SA a întocmit aplicașia și a obținut finanțarea pentru Proiectul: Executarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa-Ialomiţa. Lucrările propuse a se realiza cu finanţare comunitară nerambursabilă prin POS Mediu 2007-2013, sunt localizate în aria de operare a S.C. RAJA S.A., în următoarele localităţi din judeţele Constanţa şi Ialomiţa: Agigea, Cernavodă, Cobadin, Corbu, Cumpăna, Eforie, M. Kogălniceanu, Limanu, Lumina, Medgidia, Năvodari, Ovidiu, Techirghiol, Tuzla, Valu lui Traian, Dridu şi Fierbinţi.

În acest context, compania de apă S.C. RAJA S.A Constanţa, în cadrul programului de investiţii „Executarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa“, proiectco-finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, a semnat două contracte de lucrări:

-„CL 1RB Extinderea reţelei de alimentare cu apă şi execuţia branşamentelor de apă în regiunea Ialomiţa“ care vizează 2 localităţi: Dridu şi Fierbinţi – valoare contract 1.677.686,17 lei.

-„CL 2RB Extinderea reţelei de alimentare cu apă, execuţia branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa“ care vizează 15 localităţi: Techirghiol, Limanu, Eforie, Tuzla, Agigea, Cumpăna, Valu lui Traian, Lumina, Ovidiu, Corbu, Cobadin, Mihail Kogălniceanu, Năvodari, Medgidia şi Cernavodă – 26.254.704,01 lei.

Proiectul, cofinanţat de Uniunea Europeană, are o valoare totală de 33.431.429 lei (fără TVA) şi este derulat de S.C. RAJA S.A. Contribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect este de 29.473.148 lei, iar cea a Bugetului de Stat de 3.958.281lei.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și a standardelor de mediu și, în același timp, contribuie substanțial la îndeplinirea angajamanetelor de aderare a României la UE cu privire la protecția mediului.

Operaţiunile propuse pentru judeţele Constanţa şi Ialomiţa contribuie la obiectivele stabilite în axa prioritară 1 “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” din Programul Operaţional Sectorial – Mediu (având în vedere perioade de tranziţie acordate pentru conformarea cu Acquis-ul comunitar) prin creşterea numărului de locuitori, din cele doua judeţe, care beneficiază de furnizarea de servicii adecvate de apă şi de canalizare. Prin implementarea proiectului este evident beneficiul adus atât asupra sănătăţii populaţiei cât şi asupra mediului, fiind sprijită atingerea obiectivului POS Mediu privind “Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată”.

Conform Studiului de Fezabilitate, prin implementarea proiectului se vor realiza 6.058 de racorduri cu diametrul de 160 mm, dintre care 694 din conducte de ceramică vitrificată şi 5.364 din conducte PVC. Vor fi executate 3.063 de branşamente, 438 în judeţul Ialomiţa şi 2.625 în judeţul Constanţa.

De asemenea, prin proiect se prevede extinderea reţelelor de alimentare cu apă, în 3 localităţi (Medgidia, Cumpăna, Mihail Kogălniceanu) din judeţul Constanţa şi două localităţi (Dridu şi Fierbinţi) din judeţul Ialomiţa, cu o lungime totală de 12.271 m.

Rezultatele obţinute în urma implementării proiectului:

  • creşterea ratei populaţie care va avea acces la alimentarea cu apă potabilă de la 97,70% la 98,96%

  • creşterea ratei populaţie conectată la sistemul de canalizare de la 88,20% la 90,21%

  • consolidarea proiectului initial “Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea Constanţa-lalomiţa”.

Introducerea alimentării cu apă în sistem centralizat va satisface nevoile calitative şi cantitative de apă potabilă pentru locuitorii din zonele aferente ariei proiectului. Ca urmare, se vor asigura toate condiţiile igienico-sanitare şi îmbunataţirea stării generale de sănatate a populaţiei.

Lucrarile propuse au ca obiectiv furnizarea apei potabile destinată populaţiei, ce nuconţine elemente care să conducă la poluarea apelor freatice, aerului sau solului.

Prevederea de conducte de distribuţie din PEID, care prin caracteristicile lor (sunt inerte la acţiunea apei, prezintă siguranţă totală referitoare la gradul de toxicitate al materialului conductei, au o rezistenţă foarte bună la îngheţ datorită polimerilor speciali folosiţi, au caracteristici hidraulice care se menţin constante în timp, demonstrează insensibilitate la fenomenele de coroziune electrochimica) vor permite menţinerea calităţii apei şi impiedicarea apariţiei oricarui proces biochimic, fiind fabricate din materiale care nu pot oferi un suport nutritiv pentru microorganisme care ar duce la dezvoltarea unei flore biologice în interiorul conductelor.

Construcţiile vor fi proiectate şi realizate astfel încat să nu constituie o ameninţare pentru igiena şi sănatatea locuitorilor, a vecinatăţilor şi a mediului prin:

  • degajarea de gaze toxice, a particulelor sau a gazelor periculoase (inclusiv în caz de incendiu),

  • poluarea sau contaminarea apei sau a solului,

  • defecţiuni în evacuarea apelor etc.

Asigurarea protecţiei mediului se va face şi prin evitarea pierderilor de apă din conducte, prin calitatea execuţiei, realizarea probelor de etanşeitate şi prin calitatea materialului conductelor.