Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune

 OBIECTIVELE PROIECTULUI

 • Obiectivul general este acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei prioritare 1 din POS Mediu (2007 – 2013);
 • Proiectul reprezintă o etapă semnificativă a politicii S.C. RAJA SA Constanța privind reabilitările și extinderile infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare din Regiunea Constanța – Ilfov, continuându-se procesul investițional derulat prin programe cu finanțare nerambursabilă.
 • Preocuparea permanentă de ridicare a nivelului calitativ al serviciilor oferite abonaților săi, a făcut ca S.C. RAJA SA Constanța să demareze al treilea proiect finanțat cu fonduri nerambursabile prin POS Mediu – Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov, conținând lucrări de reabilitare și extindere a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în localitățile Buftea, Corbeanca și Constanța.
 • Proiectul în valoare de 49.717.619 Euro are o populație beneficiară de 114.552 locuitori, investițiile propuse fiind adresate unui număr de 3 Unități Administrativ Teritoriale (Buftea, Corbeanca și Constanța), de pe raza a două din județele unde S.C. RAJA SA Constanța își desfășoară activitatea în calitate de Operator Regional: Ilfov și Constanța.
 • Proiectul, a cărui promovare a fost sprijinită constant atât de autoritățile locale (UAT – uri) și județene (C.J. Ilfov și C.J. Constanța) cât și de autoritățile centrale (Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Ministerul Fondurilor Europene), conține 5 (cinci) contracte de lucrări și 2 (două) contracte de servicii și va aduce beneficii calitative și sociale locuitorilor din zonă.
 • Investiția propusă se va desfășura pe o perioadă de 24 de luni, inclusiv perioada de notificare a defectelor.

OBIECTIVE SPECIFICE

 1. pentru apă:

– Conformarea cu Directiva CE 98/83/CE privind calitatea apei potabile destinată consumului uman;

– Îmbunătățirea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate, de la 75% în 2008 la 99,85% după implementarea proiectului, în conformitate cu Directiva 98/83/CEE;

– Asigurarea calității și disponibilității serviciilor de alimentare cu apă conform principiilor bazate pe maximizarea eficienței costurilor, a calității în furnizare și a suportabilității populației;

– Reducerea pierderilor de apă prin reabilitarea rețelelor de distribuție.

b) pentru apă uzată:

– Conformarea cu Directiva CE privind Apele Uzate Urbane 91/271/CE;

– Îmbunătățirea serviciilor de colectare a apei uzate;

– Creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de epurare a apelor uzate în conformitate cu Directiva 91/271/CEE;

– Îmbunătățirea calității efluentului deversat în apele receptoare prin construirea unei Stații de epurare;

INVESTIȚIILE PROIECTULUI

1) Contractul de lucrări CL 1 Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din orașul Buftea, cuprinde lucrările aferente extinderii și reabilitării rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Buftea.

Valoare: 15.063.492 Euro

 • EXTINDERE ȘI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ
   • Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă cu conducte din PEID, Ltot = 19.566 m;
   • Extinderea rețelei de alimentare cu apă cu conducte din PEID, Ltot = 32.859 m;
   • Branșamente la rețeaua de distribuție = 4.000 abonați
 • EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ
   • Extinderea rețelei de canalizare menajeră cu conducte din ceramică vitrificată, Ltot = 45.444 m;
   • Cămine de vizitare / intersecție;
   • Racorduri la rețeaua de canalizare menajeră = 4.000 abonați;
   • Pomparea apelor uzate prin intermediul a 13 stații de pompare, complet echipate și automatizate;
   • Conducte de refulare de la stațiile de pompare, cu lungimea totală de 4.503 m.

2) Contractul de lucrări CL 2 Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din comuna Corbeanca, cuprinde lucrările aferente extinderii și reabilitării rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în comuna Corbeanca.

Valoare: 14.468.043 Euro

 • EXTINDERE ȘI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ
   • Extinderea rețelei de distribuție apă potabilă cu conducte din PEID, Ltot = 39.950 m;
   • Branșamente la rețeaua de distribuție = 3.400 abonați
 • EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ
   • Extinderea rețelei de canalizare menajeră prin vacuum cu conducte din PEID, Ltot = 48.533 m;
   • Extinderea rețelei de canalizare menajeră gravitațională cu conducte din ceramică vitrificată, Ltot = 981 m;
   • Cămine de vizitare / intersecție ;
   • Camere de vacuum – 1.500 buc;
   • Racorduri la rețeaua de canalizare menajeră – 3.400 abonați;
   • Stații de pompare apă uzată menajeră – 2 buc;
   • Stații de vacuum – 4 buc;
   • Rezervor tampon – 1 buc;
   • Stații de admisie aer – 4 buc;
   • Conducte de refulare ape uzate menajere cu lungimea totală de 9.796 m.

3) Contractul de lucrări CL3“Reabilitarea și extinderea surselor de captare și tratare a apei potabile din orașul Buftea și comuna Corbeanca și construcția stației de epurare în orașul Buftea” cuprinde reabilitarea și extinderea surselor de captare și tratare a apei potabile din orașul Buftea și comuna Corbeanca și construcția unei noi stații de epurare în orașul Buftea, lucrări împărțite în două Loturi.

Valoare: 13.378.948 Euro

Lot 1: Reabilitarea și extinderea surselor de captare și tratare a apei potabile din Orașul Buftea și Comuna Corbeanca. Valoare: 3.910.750 Euro.

 • Aglomerarea Buftea:
  • reabilitarea și automatizarea a 5 foraje de adâncime medie;
  • execuția a 8 foraje noi la 70 m adâncime, complet echipate, debit de 24 l/s;
  • reabilitarea conductei de aducțiune a apei brute, L = 3.193 m și conducta de aducțiune de la noile foraje la stația de tratare, L = 566 m;
  • reabilitarea și extinderea gospodăriei de apă existentă: Uzina de apă nr. 1 – extinderea stației de tratare și a instalației de clorinare, reabilitarea stației de pompare și execuția unui rezervor de înmagazinare cu V = 1.000 mc;
  • reabilitarea gospodăriei de apă existentă: Uzina de apă nr. 2 – reabilitarea stației de pompare;

3) Contractul de lucrări CL3“Reabilitarea și extinderea surselor de captare și tratare a apei potabile din orașul Buftea și comuna Corbeanca și construcția stației de epurare în orașul Buftea” cuprinde reabilitarea și extinderea surselor de captare și tratare a apei potabile din orașul Buftea și comuna Corbeanca și construcția unei noi stații de epurare în orașul Buftea, lucrări împărțite în două Loturi.

Valoare: 13.378.948 Euro

Lot 1: Reabilitarea și extinderea surselor de captare și tratare a apei potabile din Orașul Buftea și Comuna Corbeanca. Valoare: 3.910.750 Euro.

 • Aglomerarea Buftea:
  • reabilitarea și automatizarea a 5 foraje de adâncime medie;
  • execuția a 8 foraje noi la 70 m adâncime, complet echipate, debit de 24 l/s;
  • reabilitarea conductei de aducțiune a apei brute, L = 3.193 m și conducta de aducțiune de la noile foraje la stația de tratare, L = 566 m;
  • reabilitarea și extinderea gospodăriei de apă existentă: Uzina de apă nr. 1 – extinderea stației de tratare și a instalației de clorinare, reabilitarea stației de pompare și execuția unui rezervor de înmagazinare cu V = 1.000 mc;
  • reabilitarea gospodăriei de apă existentă: Uzina de apă nr. 2 – reabilitarea stației de pompare;
 • Aglomerarea Corbeanca:
  • execuția în Corbeanca a 4 foraje noi de mare adâncime (300 m), complet echipate și automatizate;
  • execuția în satul Ostratu a 2 foraje noi, unul de mare adâncime (300 m) și unul de medie adâncime (75 m), complet echipate și automatizate;
  • extinderea aducţiunii de la captările din puțuri la gospodăriile de apă din Corbeanca și Ostratu în lungime totală de 1.035 m;
  • extinderea Gospodăriei de apă existentă în Corbeanca – stația de clorinare, stația de pompare cu Q = 19,66 l/s și un rezervor de înmagazinare cu V = 600 mc;
  • construcția Gospodăriei de apă în Ostratu – stația de tratare cu instalație de demanganizare – deferizare și instalația de clorinare, stația de pompare pentru Q = 17,67 l/s și rezervor de înmagazinare cu V = 300 mc;
 • Lot 2: Construcție Stație de epurare în orașul Buftea.Valoare: 9.468.198 Euro.
  • construcția stației de epurare apă uzată în orașul Buftea

Stația de epurare va asigura tratarea debitelor de apă uzată din localitățile Buftea, Crevedia și Corbeanca. Capacitatea noii stații de epurare este proiectată pentru o populație echivalentă de 53.413.

4) Contractul de lucrări CL4 Reabilitarea arterei de apă potabilă pe bulevardul 1 Mai, municipiul Constanța”.

Valoare: 684.638 Euro

Cuprinde toate lucrările necesare pentru reabilitarea arterei de apă potabilă de pe bd. 1 Mai din Constanța, aflată într-o avansată stare de degradare și care produce frecvente avarii, astfel:

  • reabilitarea conductei existente cu tuburi din Fontă ductilă, Dn 500 mm, cu o lungime totală de 1.173 m;

5) Contractul de lucrări CS 1Asistență Tehnică de management și supervizare pentru acordarea de sprijin în gestionarea și implementarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov”.

Valoare: 4.134.662 Euro

 1. Activitatea de Management a implementării proiectelor

– dezvoltarea sistemului GIS pentru sistemele de alimentare cu apă și canalizare;

– dezvoltarea unui sistem modern de modelare hidraulică a sistemelor de alimentare cu apă;

– dezvoltarea unui management eficient de detectare a pierderilor de apă din rețelele de distribuție;

– dezvoltarea sistemului SCADA prin transmiterea datelor la dispecerat;

– managementul apelor uzate industriale;

– managementul reziduurilor (nămolurilor) din stația de epurare;

– asigurarea unei publicități adecvate a Proiectului în vederea informării populației cu privire la lucrările propuse și la promovarea beneficiilor sociale și economice;

– organizarea și asigurarea de consultanță pentru UIP;

– adoptarea planului de acțiune pentru protecția surselor de apă.

b) Activitatea de supervizare a lucrărilor

– furnizarea de Asistență Tehnică către Autoritatea Contractantă (S.C. RAJA SA Constanța) sub forma serviciilor de supervizare pentru implementarea contractelor de lucrări.