POLITICA RAJA S.A CONSTANŢA

referitoare la

CALITATE,  MEDIU,  SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ,

SIGURANŢA ALIMENTULUI

 

Politica generală a societăţii noastre, este de a menţine şi dezvolta reputaţia raja s.a. Constanţa pe piaţa serviciilor de utilităţi, după principiul:

”BINE NU ESTE NICIODATĂ, PERFECT ESTE DOAR PENTRU SCURT TIMP”

În calitate de Director General, mă angajez faţă de clienţi, parteneri și autorități locale, ca împreună cu directorii executivi să îmbunătăţim continuu performanţele societăţii referitoare la calitate, mediu, securitate şi sănătate în muncă, siguranţa alimentului şi să asigurăm realizarea următoarelor obiective generale:

 • creşterea calităţii serviciilor către clienţi prin continuarea modernizării infrastructurii de apă potabilă şi uzată;
 • sporirea încrederii clienţilor şi personalului propriu în capacitatea RAJA S.A. de a livra în mod constant apă sigură şi de calitate pentru consumatori;
 • menținerea și îmbunătăţirea continuă a sistemelor de management certificate (SMC, SMM; SMSA, SMSSM);
 • abordarea gândirii bazate pe risc în vederea obținerii rezultatelor planificate, minimizarea posibilelor efecte negative și utilizarea oportunităților de îmbunătățire;
 • îndeplinirea cerințelor legale și altor cerințe aplicabile;
 • menţinerea unui control adecvat al proceselor în vederea eliminării pericolelor și de reducere a riscurilor SSM prin asumarea responsabilității și răspunderii pentru prevenirea rănirilor și îmbolnăvirilor legate de muncă, existența unor locuri de muncă și activități sigure și sănătoase și prin implicarea activă a salariaților, care să ducă la eliminarea pericolelor și reducerea riscurilor SSM;
 • creşterea performanţei de mediu prin minimizarea impacturilor semnificative şi prevenirea poluării mediului;
 • asigurarea comunicării către interiorul şi exteriorul organizaţiei în vederea furnizării şi obţinerii de informaţii relevante pentru sistemele de management, concomitent cu consultarea și participarea lucrătorilor, inclusiv a reprezentanților lucrătorilor;
 • disponibilitatea de resurse umane şi materiale pentru realizarea politicii şi obiectivelor si asigurarea ca sistemul de management integrat obtine rezultatele intentionate;
 • conştientizarea angajaţilor prin instruire şi evaluare adecvată și promovarea unei culturi a organizației care sprijină valorile calității, mediului și securității și sănătății în muncă, protejând salariații de represalii atunci cand raportează incidente, pericole, riscuri și oportunități.

Obiectivele generale sunt corelate cu obiectivele specifice măsurabile stabilite la fiecare nivel şi funcţie relevantă din cadrul societăţii, a căror realizare se analizează pentru adecvarea continuă a politicii. Adecvarea Politicii se verifică la analiza anuală a SMI.

Politica este comunicată, înţeleasă şi menţinută în cadrul societăţii şi disponibilă părţilor interesate.

   03.03.2020                                                                                     

POLITICA RAJA S.A.

referitoare la

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ

 

            Politica organizației privind Responsabilitatea Socială are la bază respectarea drepturilor fundamentale ale omului în general și drepturile personalului în special.

            Principalul deziderat al Politicii RAJA S.A. referitoare la Responsabilitatea Socială îl reprezintă angajamentul de conformare:

 • asigurarea conformării cu toate cerințele standardului SA 8000;
 • asigurarea conformării cu legislația națională, alte reglementari aplicabile și alte cerințe la care organizația subscrie;
 • respectarea principiilor instrumentelor  internaționale de referință din standardul SA 8000 și interpretarea acestora.

            Prezenta politică este focalizată pe îndeplinirea următoarelor obiective:

▪   organizația nu practică și nu încurajează utilizarea muncii copiilor și va

întreprinde acțiuni pentru realibitarea copiilor și de facilitare a educației copiilor

și  muncitorilor tineri.

▪   organizația nu practică și nu încurajează utilizarea muncii forțate sau obligatorii.

▪   organizația asigură un mediu de lucru sănătos și sigur și întreprinde măsuri eficace de prevenire a potențialelor incidente și accidente de munca sau a bolilor profesionale.

▪   întreg personalul are dreptul de a înființa, a se înscrie în și de a organiza sindicate după cum dorește și de a negocia colectiv cu organizația.

▪   organizația nu practică și nu încurajează discriminarea la angajare, la remunerare, acces la instruire, promovare, încetarea contractului de muncă sau pensionare pe criterii de rasă, naționalitate sau origine teritoriala sau socială, castă, origine, religie, handicap, sex, orientare sexuală, responsabilitați familiale, stare civilă, apartenență sindicală, opinii politice, vârsta sau orice condiții care pot conduce la discriminare.

▪   organizația tratează întreg personalul cu demnitate și respect.

▪   organizația respectă legislația aplicabilă, contractul colectiv de muncă și standardele industriale referitoare la programul de lucru, pauzele și sărbătorile legale.

▪   organizația respectă drepturile angajaților la un salariu decent și se asigură că salariile îndeplinesc întotdeauna cel puțin cerințele legale ori contractele colective de muncă și sunt suficiente pentru a acoperi necesitățile de bază ale personalului asigarand și un venit minim suplimentar.

Pentru continua îmbunătăţire a celor mai bune practici de conducere în RAJA S.A. managementul de la cel mai înalt nivel se angajează să dezvolte şi să menţină un Sistem de Management al Responsabilităţii Sociale în care:

▪   își analizează periodic politica în scopul de îmbunătățire continuă, luând în considerare modificările legislației, cerințele codului propriu de conduită, și orice alte cerințe ablicabile organizației;

▪   se asigura că politica este efectiv implementată, menținută, comunicată și de a o face accesibilă și disponibilă  întregului personal și părților interesate externe.

Orice angajat al RAJA S.A. va fi susţinut, în dezvoltarea competențelor profesionale în funcție de necesitățile organizaţiei, prin asigurarea resursele necesare.

            Echipa de performanță socială stabilita în RAJA S.A. are sarcina de a monitoriza și a asigura implementarea corectă şi eficace a Sistemului de Management al Responsabilităţii Sociale al organizatiei.

            Organizația RAJA S.A. își propune să ofere transparență și comunicare deschisă în relațiile cu părțile interesate prin:

▪   publicarea angajamentul companiei referitor la respectarea cerințelor în domeniul responsabilității sociale;

▪   conștientizarea  părților interesate cu privire la cerințele standardului SA 8000;

▪   implicarea parților interesate pentru atingerea conformității sustenabile cu standardul SA 8000;

▪   implicarea și susținerea managementul societății la analiza și revizuirea sistemului de management al responsabilității ca urmare a  monitorizării indicatorilor de performanță;

▪   demonstrarea unui ,,comportament etic’’ față de societate și fața de proprii angajați.

Comunicari cu privire la performantele de responsabilitate sociala constatate de partile interesate pot fi transmise si la urmatoarele organisme:

 

Organism de certificare: IQNet Ltd, e-mail: headoffice@iqnet.ch;

Organism de acreditare: SAAS, e-mail: saas@saasaccreditation.org.

Motto : O companie responsabilă este o companie a viitorului.

27.03.2017                                                                                                                                                                                                                                      Director General,

                                                                                                                                                                                                                                                                 Felix STROE