POLITICA RAJA S.A CONSTANŢA
referitoare la
CALITATE,  MEDIU,  SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ,
SIGURANŢA ALIMENTULUI

 

RAJA S.A. promovează principiile Sistemului de Management Integrat, pentru a-și menţine şi dezvolta poziția și reputaţia de lider pe piaţa serviciilor de utilităţi publice.

       În calitate de Director General, mă angajez faţă de clienţii și partenerii RAJA ca împreună cu toată echipa managerială să îmbunătăţim continuu performanţele societăţii referitoare la calitate, mediu, securitate şi sănătate în muncă, siguranţa alimentului și să asigurăm resursele necesare pentru realizarea următoarelor obiective generale:

  • îmbunatățirea calităţii serviciilor și sporirea încrederii clienţilor şi personalului propriu în capacitatea RAJA S.A. de a livra în mod constant apă sigură şi de calitate pentru consumatori;
  • abordarea gândirii bazate pe risc în vederea obținerii rezultatelor planificate, minimizarea posibilelor efecte negative și utilizarea oportunităților de îmbunătățire;
  • menţinerea unui control adecvat al proceselor în vederea eliminării pericolelor și de reducere a riscurilor SSM prin asumarea responsabilității și răspunderii pentru prevenirea rănirilor și îmbolnăvirilor legate de muncă, existența unor locuri de muncă și activități sigure și sănătoase și prin implicarea activă a salariaților;
  • îmbunătățirea performanţei de mediu prin prevenirea poluării și minimizarea riscurilor aferente aspectelor de mediu identificate;
  • creșterea performanței profesionale a angajaților prin instruire și participare la programe profesionale în vederea implementării de tehnici și proceduri moderne de lucru;
  • îmbunătățirea performanțelor proceselor și activităților de bază prin implementarea strategiilor pentru reducerea pierderilor de apă, eficientizare energetică și managementul activelor;
  • creșterea gradului de digitalizare a activităților, cu scopul remodelării și automatizării proceselor operaționale și a fluxurilor de lucru (realizarea serviciului, clienți și angajați).

Obiectivele generale sunt transpuse, la nivelul funcțiilor relevante din societate, în obiective specifice a căror realizare se urmărește în cadrul analizelor anuale efectuate de management pentru a asigura adecvarea continuă a politicii la cerințele existente.

            Politica este comunicată în cadrul societăţii şi disponibilă părţilor interesate.

   01.02.2021.                                                                                                                                                                                                                                           

POLITICA RAJA S.A
referitoare la
RESPONSABILITATEA SOCIALĂ

 

 

            Politica organizației privind Responsabilitatea Socială are la bază respectarea drepturilor fundamentale ale omului în general și drepturile personalului în special.

            Principalul deziderat al Politicii RAJA S.A. referitoare la Responsabilitatea Socială îl reprezintă angajamentul de conformare:

  • asigurarea conformării cu toate cerințele standardului SA 8000:2014;
  • asigurarea conformării cu legislația națională, alte reglementari aplicabile și alte cerințe la care organizația subscrie;
  • respectarea principiilor instrumentelor  internaționale de referință din standardul SA 8000:2014 și interpretarea acestora.

            Prezenta politică este focalizată pe îndeplinirea următoarelor obiective:

▪   organizația nu practică și nu încurajează utilizarea muncii copiilor și va întreprinde acțiuni pentru realibitarea copiilor și de facilitare a educației copiilor și  muncitorilor tineri.

▪   organizația nu practică și nu încurajează utilizarea muncii forțate sau obligatorii.

▪   organizația asigură un mediu de lucru sănătos și sigur și întreprinde măsuri eficace de prevenire a potențialelor incidente și accidente de muncă sau a bolilor profesionale.

▪   întreg personalul are dreptul de a înființa, a se înscrie în și de a organiza sindicate după cum dorește și de a negocia colectiv cu organizația.

▪   organizația nu practică și nu încurajează discriminarea la angajare, la remunerare, acces la instruire, promovare, încetarea contractului de muncă sau pensionare pe criterii de rasă, naționalitate sau origine teritorială sau socială, castă, origine, religie, handicap, sex, orientare sexuală, responsabilități familiale, stare civilă, apartenență sindicală, opinii politice, vârstă sau orice condiții care pot conduce la discriminare.

▪   organizația tratează întreg personalul cu demnitate și respect.

▪   organizația respectă legislația aplicabilă, contractul colectiv de muncă și standardele industriale referitoare la programul de lucru, pauzele și sărbătorile legale.

▪   organizația respectă drepturile angajaților la un salariu decent și se asigură că salariile îndeplinesc întotdeauna cel puțin cerințele legale ori contractele colective de muncă și sunt suficiente pentru a acoperi necesitățile de bază ale personalului asigurând și un venit minim suplimentar.

Pentru continua îmbunătățire a celor mai bune practici de conducere în RAJA S.A. managementul de la cel mai înalt nivel se angajează să dezvolte şi să menţină un Sistem de Management al Responsabilităţii Sociale în care:

▪   își analizează periodic politica în scopul de îmbunătățire continuă, luând în considerare modificările legislației, cerințele codului propriu de conduită și orice alte cerințe ablicabile organizației;

▪   se asigură că politica este efectiv implementată, menținută, comunicată și de a o face accesibilă și disponibilă întregului personal și părților interesate externe.

Orice angajat al RAJA S.A. va fi susţinut în dezvoltarea competențelor profesionale în funcție de necesitățile organizaţiei, prin asigurarea resursele necesare.

            Echipa de performanță socială stabilită în RAJA S.A. are sarcina de a monitoriza și a asigura implementarea corectă şi eficace a Sistemului de Management al Responsabilităţii Sociale al organizației.

            Organizația RAJA S.A. își propune să ofere transparență și comunicare deschisă în relațiile cu părțile interesate prin:

▪   publicarea angajamentul companiei referitor la respectarea cerințelor în domeniul responsabilității sociale;

▪   conștientizarea  părților interesate cu privire la cerințele standardului SA 8000:2014;

▪   implicarea parților interesate pentru atingerea conformității sustenabile cu standardul SA 8000:2014;

▪   implicarea și susținerea managementul societății la analiza și revizuirea sistemului de management al responsabilității ca urmare a  monitorizării indicatorilor de performanță;

▪   demonstrarea unui ,,comportament etic’’ față de societate și fața de proprii angajați.

            Comunicări cu privire la performanțele de responsabilitate socială constatate de părțile interesate pot fi transmise și la următoarele organisme:

Organism de certificare: IQNet Ltd, e-mail: headoffice@iqnet.ch;

Organism de acreditare: SAAS, e-mail: saas@saasaccreditation.org.

Motto : O companie responsabilă este o companie a viitorului.

 

01.02.2021.                                                                                                                                                                                                                                    Director General, Presură Aurel